PROJEKTY SASANKI

Tytuł projektu: ,,Integruję się i rozwijam - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym SASANKA”

Projekt „Integruję się i rozwijam - program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym SASANKA” jest realizowany przez Rafał Szpilewicz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.1 Edukacja przedszkolna.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział wszystkich Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników) jest bezpłatny.
Projekt jest realizowany w okresie 01.04.2020r. – 30.04.2021r.


Celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie dysproporcji rozwojowych i edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym SASANKA w Wisznicach (NPI Sasanka) poprzez utworzenie 3 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich i wzrost zdolności poznawczych i kompetencji emocjonalno-społecznych 6 dzieci 3-6 letnich objętych wychowaniem przedszkolnym.


W ramach projektu planuje się:
- utworzenie 3 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach funkcjonującego Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „SASANKA” w Wisznicach, dla dzieci w wieku 3-4 lata,
- zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych, opracowanych pod indywidualnie zdiagnozowane deficyty i potrzeby, które mają na celu wyrównać ich deficyty i szanse w dostępie do edukacji przedszkolnej na równi z dziećmi w tzw. normie intelektualnej.

Wartość projektu: 198 882,38 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 169 050,02 zł